Návštěvy v Domově pod Kuňkou

Od dubna 2021 se mění podmínky návštěv v Domově pod Kuňkou.

        Z důvodu ochrany uživatelů i pracovníků před onemocněním způsobeným Covidem-19 se mohou návštěvy uskutečnit  pouze za dodržení níže uvedených podmínek.

 • Návštěvu je třeba oznámit předem s dostatečným předstihem, aby mohl být dohodnut termín návštěvy (včetně času příjezdu) a její předběžná délka.
 • Termín se domlouvá telefonicky se zdravotními sestrami ve službě na číslech 466 415 533; 727 825 076. Další případné informace mohou poskytnout v pracovní dny od 07:00 do 15:00 hodin sociální pracovnice na telefonech 601 384 404 nebo 724 108 653.
 • Navštěvující osoby jsou při vstupu do budovy povinni prokázat, že:
  • absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT- PCR vyšetření nebo POC (antigenní) test s negativním výsledkem (nestačí samotest) a doloží o tom doklad
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od druhé dávky (v případě jednodávkového schématu od první dávky) očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní
  • v době 90 dnů před uskutečněním návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad
 • Při splnění výše uvedených podmínek platí dále, že:
  • navštěvující osoby jsou povinny ihned po vstupu do budovy si vydezinfikovat ruce k tomu určeným prostředkem
  • od vstupu do objektu Domova pod Kuňkou jsou všechny navštěvující osoby povinny mít po celou dobu zakryta ústa a nos ochranným prostředkem typu respirátor, minimálně třídy FFP 2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Bez této ochrany dýchacích cest nebude návštěva umožněna. Respirátory si musí vstupující osoby přinést, Domov pod Kuňkou je neposkytuje
  • návštěvy probíhají v klubovně u hlavního vchodu do objektu, v daný čas může probíhat toliko jedna návštěva. Pouze ve výjimečných odůvodněných případech (u uživatelů trvale upoutaných na lůžko) může být návštěva realizována na pokoji uživatele. V takových případech se musí navštěvující osoby plně podřídit pokynům personálu zařízení a dbát zvýšených hygienických opatření
  • ve stejném čase lze připustit u jednoho navštíveného uživatele přítomnost maximálně dvou osob, přičemž není možné, aby se dostavilo více osob a postupně se střídaly
  • po každé návštěvě je pracovníky Domova pod Kuňkou prováděna důkladná dezinfekce povrchů všech míst, kde byla návštěva realizována.