Transformace

V měsíci srpnu 2023 byl schválením Transformačního plánu oficiálně zahájen proces transformace Domova pod Kuňkou.
Transformace je změna charakteru Domova pod Kuňkou z pobytové sociální služby ústavního charakteru na pobytovou sociální službu komunitního charakteru.

Pobytová sociální služba ústavního charakteru se vyznačuje tím, že služby všem uživatelům jsou poskytovány v jednom objektu a v jednom prostoru. Uživatelé nemají dostatek možností k zapojení do běžného života, většinou žijí na stále stejném místě, se stále stejnou skupinou lidí podle stále stejného harmonogramu denních činností. Režim a pravidla zařízení jsou upřednostňovány na úkor individuálních přání a potřeb uživatelů. Uživatelé se musí podřizovat systému služby, nikoliv služba uživatelům. Vztah zaměstnanců k uživatelům se vyznačuje paternalistickým přístupem, postojem.

Pobytová sociální služba komunitního charakteru znamená především změnu způsobu života uživatelů. Uživatelé jsou zapojeni do běžného ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti, jsou aktivními členy společnosti, jsou součástí komunity, žijí běžným způsobem života v přirozeném prostředí s právy a povinnostmi, které má každý člověk. V maximální možné míře mají možnost volby a kontroly nad vlastním životem, realizují svůj vlastní životní styl, aktivity dle své volby. Přebírají odpovědnost za svůj vlastní život a rozhodnutí. Uživatelé udržují běžné vztahy a zastávají běžné společenské role, účastní se na veřejném životě na rovnoprávném základě s ostatními. Jsou v maximální možné míře nezávislí a soběstační, mohou vést důstojný a nezávislý život v co nejméně omezujícím prostředí.