Ochrana osobních údajů

Prohlášení Domova pod Kuňkou

k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) neboli General Data Protection Regulation (GDPR), v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o Zpracování osobních údajů.

Domov pod Kuňkou, se sídlem Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště, IČ 71176217, se zavazuje nakládat se všemi osobními údaji, které získá při své činnosti, v souladu s GDPR, a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány.

Osobní údaje zpracováváme na základě:

 • splnění požadavků legislativy
 • dodržení smluvních závazků
 • na základě uděleného souhlasu od subjektu
 • na základě oprávněného zájmu organizace

Zpracovávané údaje se týkají zejména:

 • zájemců o poskytování sociálních služeb
 • uživatelů sociálních služeb Domova pod Kuňkou (dále jen uživatelů)
 • opatrovníků, případně dalších zastupujících osob zájemců a uživatelů
 • příbuzných a dalších blízkých osob uživatelů
 • osob, se kterými má Domov pod Kuňkou uzavřen pracovněprávní vztah
 • praktikantů, dobrovolníků event. dalších osob, vykonávajících v Domově pod Kuňkou činnost

Osobní údaje v odůvodněných případech poskytujeme dalším subjektům, které jsou s Domovem pod Kuňkou ve smluvním vztahu, poskytovatelům služeb (například právním poradcům, auditorům, pojišťovnám apod.), obchodním partnerům, případně státním orgánům. Při předávání osobních údajů třetím stranám zajistíme, aby byly takové údaje chráněny v souladu s právními předpisy.

Osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k naplnění účelů našeho smluvního vztahu s uživateli nebo s třetími subjekty, v souvislosti s plněním zákonných či regulačních povinností.   

Práva subjektů související se zpracováním jejich osobních údajů (nejedná se pouze o uživatele sociálních služeb, ale o zájemce, opatrovníky, zaměstnance, praktikanty a další osoby, proto bude dále v textu jejich souhrnné označení „klient“):

 • klient má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 • klient má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • klient má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
 • klient má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
 • klient má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zabezpečeny dle obvyklých technických standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

 

pdfNařízení EP a Rady EU
pdfZ. č. 110/2019 Sb.