Sponzoři a dárci

Domov pod Kuňkou děkuje všem, kteří přispěli ve prospěch uživatelů sociálních služeb finančními či věcnými dary. 

Poděkování patří rovněž dárcům, kteří poskytli zážitky, jejichž emocionální přínos pro uživatele nelze penězi ani vyčíslit.

Máte-li zájem a možnost podpořit naše zařízení sociálních služeb, rádi vaši iniciativu přivítáme.

Podpořit nás můžete prostřednictvím dárcovství nebo sponzoringu.

  • Darovat znamená dobrovolně bez protihodnoty převést něco žádoucího či cenného z majetku dárce do vlastnictví obdarovaného.
  • Sponzorovat znamená za peněžní, materiální či obdobnou formu podpory získávat zviditelnění, publicitu či jiný marketingový přínos.

Vězte, že pokud se rozhodnete přispět penězi, bude finanční částka převedena do rezervního fondu Domova pod Kuňkou a jeho čerpání bude účelově vázáno na hrazení nákladů spojených s kulturními, rekreačními, sportovními nebo zájmovými akcemi uživatelů sociální služby. V případě předání movité věci bude tato Domovem pod Kuňkou využita pouze v rámci plnění jeho hlavního předmětu činnosti.

Osobami odpovědnými za jednání v této oblasti jsou ředitel Domova pod Kuňkou, manažer kvality a vedoucí ekonomického oddělení. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Za vaši vstřícnost a podporu děkujeme.