Podpora transformace Domova pod Kuňkou

Název projektu: Podpora transformace Domova pod Kuňkou

Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_036/0003848

Datum zahájení realizace projektu:                           1. 2. 2024 
Datum ukončení realizace projektu nejpozději do:  31. 1. 2026 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských sociálních fondů, program Zaměstnanost plus.

Hlavním cílem projektu je podpořit proces transformace Domova pod Kuňkou, tedy změnu z pobytové sociální služby ústavního charakteru na službu komunitního charakteru.
Výsledkem transformace je změna způsobu života uživatelů (zapojení do společnosti, běžný způsob života, vztahy a společenské role v přirozeném prostředí, vlastní rozhodování, nezávislost a samostatnost). V rámci projektu je realizováno pět aktivit, zaměřených na uživatele, jejich opatrovníky a příbuzné, zaměstnance a veřejnost.

Projekt má čtyři dílčí cíle:
1. připravit uživatele a jejich příbuzné, opatrovníky, na transformaci
2. podpořit zaměstnance zapojené do procesu transformace, především změnou jejich postojů a zvýšením jejich kompetencí
3. zavést nové metody práce zvyšující kompetence uživatelů
4. informovat veřejnost o procesu transformace domova pod kuňkou a dosáhnout pozitivního postoje veřejnosti k tomuto procesu

Projekt má pět aktivit:

K1 Příprava uživatelů a jejich opatrovníků, příbuzných, na transformaci
Účelem této aktivity je připravit uživatele na změnu způsobu života v pobytové sociální službě komunitního charakteru a naplánovat transformované služby a prostředí, ve kterém budou uživatelé žít. 
Součástí aktivity je komunikace s opatrovníky a příbuznými s cílem zajistit, aby měli dostatek informací a spolupracovali na plánování i realizaci změny způsobu života uživatelů.
Při realizaci aktivity se vychází ze srovnání současného (nevyhovujícího) a plánovaného (optimálního) způsobu života uživatelů.

K2 Příprava zaměstnanců na transformaci
Aktivita podporuje zaměstnance, pomáhá jim změnit jejich postoje a zvýšit jejich kompetence. Zaměstnanci jsou klíčovou a nejdůležitější součástí procesu transformace, bez nich ho nelze úspěšně realizovat. Podpora zaměstnanců je realizována prostřednictvím vzdělávání, supervize, stáží a stínování.

K3 Vytvoření a pilotní implementace nových metod práce zvyšování kompetencí uživatelů
V rámci této aktivity jsou rozvíjeny nové, inovativní metody a techniky práce pomocí 3D reality. Předběžně již byla domluvena spolupráce s paní Petrou Poláčkovou, která vyvinula koncept 3D stimulace (multisenzorická stimulace dětí s různým typem postižení, například těžké mentální postižení, děti s autismem).

K4 Podpora komunikace s dotčenými aktéry, informování a zapojování veřejnosti
Záměrem aktivity je informovat laickou i odbornou veřejnost o procesu transformace Domova pod Kuňkou a získat její podporu pro tento proces. Chceme, aby veřejnost (širší veřejnost, orgány státní správy a samosprávy v místě odkud a kam se budou uživatelé stěhovat, uživatelé i zaměstnanci) věděla, co je cílem a účelem transformace a podporovala tento proces během jeho realizace.

K5 Řízení a administrace projektu
Cílem této aktivity je zajistit řádnou realizaci celého projektu a požadovanou kvalitu jeho výstupů.