Projekt Podpora transformace Domova pod Kuňkou

Projekt Podpora transformace Domova pod Kuňkou byl schválen.

V říjnu 2023 byl Ministerstvem práce a sociálních věcí schválen projekt Podpora transformace Domova pod Kuňkou.

Hlavním cílem projektu je podpořit proces transformace Domova pod Kuňkou, tedy změnu z pobytové sociální služby ústavního charakteru na službu komunitního charakteru, změnu způsobu života uživatelů směrem k jejich zapojení do společnosti, k běžnému způsobu života. Projekt bude realizován v průběhu dvou let od února 2024 do ledna 2026. Projekt je spolufincován Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. V projektu bude realizováno pět aktivit, zaměřených na uživatele, jejich opatrovníky a příbuzné, zaměstnance a veřejnost.

1. Příprava uživatelů a jejich opatrovníků, příbuzných, na transformaci

Účelem této aktivity je připravit uživatele na změnu způsobu života v pobytové sociální službě komunitního charakteru a naplánovat transformované služby a prostředí, ve kterém budou uživatelé žít.
Součástí aktivity je komunikace s opatrovníky a příbuznými s cílem zajistit, aby měli dostatek informací a spolupracovali na plánování i realizaci změny způsobu života uživatelů.

2. Příprava zaměstnanců na transformaci
Aktivita podporuje zaměstnance, pomáhá jim změnit jejich postoje a zvýšit jejich kompetence. Zaměstnanci jsou klíčovou a nejdůležitější součástí procesu transformace, bez nich ho nelze úspěšně realizovat. Podpora zaměstnanců je realizována prostřednictvím vzdělávání, supervize, stáží a stínování.

3. Vytvoření a pilotní implementace nových metod práce zvyšování kompetencí uživatelů
V rámci této aktivity jsou rozvíjeny nové, inovativní metody a techniky práce pomocí 3D reality. Předběžně již byla domluvena spolupráce s paní Petrou Poláčkovou, která vyvinula koncept 3D stimulace (multisenzorická stimulace dětí s různým typem postižení, například těžké mentální postižení, děti s autismem).

4. Podpora komunikace s dotčenými aktéry, informování a zapojování veřejnosti
Záměrem aktivity je informovat laickou i odbornou veřejnost o procesu transformace Domova pod Kuňkou a získat její podporu pro tento proces. Chceme, aby veřejnost (širší veřejnost, orgány státní správy a samosprávy v místě odkud a kam se budou uživatelé stěhovat, uživatelé i zaměstnanci) věděla, co je cílem a účelem transformace a podporovala tento proces během jeho realizace.

5. Řízení a administrace projektu
Cílem této aktivity je zajistit řádnou realizaci celého projektu a požadovanou kvalitu jeho výstupů.