Se sociální pracovnicí o transformaci Domova pod Kuňkou

Jaký má pohled sociální pracovnice na probíhající projekt Podpory transformace Domova pod Kuňkou a celkově na práci v sociální službě domovy pro osoby se zdravotním postižením?

Zeptali jsme se sociální pracovnice paní Filkornové na otázky, které mohou přiblížit probíhající proces změny poskytování sociální služby.

Jak dlouho pracujete jako sociální pracovnice v Domově pod Kuňkou?

V Domově pracuji od roku 2003. Za tu dobu se změnilo mnoho věcí a velký podíl na tom měl zejména Zákon o sociálních službách, který začal platit v roce 2007. Od té doby uběhlo již mnoho let a v sociální oblasti obecně nastal ohromný vývoj, který i nadále pokračuje. Musím říci, že dnes je situace diametrálně odlišná oproti době, kdy jsem v Domově začínala. Výhodou mého dlouholetého působení zde je znalost uživatelů, zaměstnanců, prostředí a v neposlední řadě dané problematiky. Díky tomu dokáži reagovat na spoustu věcí. Zároveň je ale i spousta situací, které mě i po letech dokáží překvapit. Každý den je jiný a díky tomu je pro mě moje práce stále zajímavá a naplňující.

Mohla byste přiblížit, jaká je náplň práce sociální pracovnice v pobytové sociální službě domovy pro osoby se zdravotním postižením?

Moje náplň práce je obsáhlá a velmi různorodá. V průběhu let se přizpůsobuje potřebám, platné legislativě a vývoji situace v sociálních službách. Stále je potřeba se vzdělávat a prohlubovat si získané znalosti. Na jedné straně jednám se zájemci o sociální službu, řeším potřeby uživatelů, na straně druhé jednám se zástupci uživatelů, s úřady, vyúčtovávám úhrady za poskytovanou sociální službu, podílím se na organizaci akcí pro uživatele, na individuálním plánování, na transformaci, zastupuji vedoucí sociálních služeb. 

V roce 2019 jsme přešli na nový informační systém a u této změny jsem byla od prvopočátku, takže jsem i jedním z jeho administrátorů. Zároveň nově nastupující zaměstnance s tímto programem seznamuji a školím. Je to oblast, která mě zajímá a baví zároveň. 

Ve výčtu bych mohla pokračovat dále, ale domnívám se, že pro představu jsem toho uvedla dost.

Jakých aktivit se v rámci projektu Podpory transformace Domova pod Kuňkou účastníte?

Účastním se aktivit, které se týkají přípravy uživatelů, jejich zástupců a příbuzných na transformaci a také aktivit týkajících se využití metody 3D stimulace. V rámci procesu transformace si nyní připadám jako středový bod při jednáních s uživateli, jejich blízkými a zástupci.

Z pozice sociální pracovnice mám k uživatelům blízko a jsem s nimi v pravidelném kontaktu. Pro uživatele jsem jednou z osob, na kterou se mohou obrátit. A především jsem osobou, na kterou se obrací jejich zástupci a osoby blízké, když potřebují informace.

Jak probíhající proces transformace proměnil Vaši práci?

Podílím se na tvorbě a připomínkování jednotlivých metodik, vnáším své znalosti a zkušenosti, které jsem získala dlouholetou praxí v sociální oblasti. Považuji se za jeden článek z celku, který se spolupodílí na transformaci. Za velmi důležité považuji fungování celého týmu, ve kterém má každý svoje nezastupitelné místo. V procesu transformace obecně vidím možnost změny týkající se dosavadního způsobu života uživatelů. Přinesl mi, ale i všem zainsteresovaným, mnoho práce navíc, je to časově i obsahově náročné, ale s kolegy to zvládáme, protože jsme přesvědčení, že je to ku prospěchu uživatelů.

Jaká pozitiva a negativa vidíte na současném způsobu poskytování sociální služby?

Pozitivně hodnotím, že uživatelé mají v Domově k dispozici moderní vybavení a bydlí v bytových jednotkách, které svým uspořádáním připomínají klasické byty. Celý objekt je bezbariérový a je zde spousta míst, kde mohou uživatelé trávit volný čas - tělocvična, zahrada, vniřní i venkovní bazén, relaxační místnost, dílny. Uživatelé mají možnost se účastnit mnoha aktivit a terapií. 

Jako negativum vnímám velké množství lidí v jednom prostoru. S tím souvisí i možná absence soukromí. Navíc dopravní dostupnost do Domova je značně omezená, což významně ztěžuje zapojení uživatelů do běžného dění. Uvítala bych i navýšení počtu zaměstnanců v přímé péči, měli by tak na jednotlivé uživatele více času.

Jaký mají dle Vás transformované sociální služby vliv na kvalitu života uživatelů?

Uživatelé začnou žít podobným způsobem života jako většinová společnost. Mnozí z nich mohou získat větší pocit zodpovědnosti za sebe a své chování. U některých to může vést k většímu osamostatnění se a rozhodování o vlastním životě. Samozřejmě vždy bude záležet na jejich schopnostech a dovednostech a v neposlední řadě na míře podpory, kterou jednotliví uživatelé budou potřebovat s ohledem na jejich zdravotní stav.

Pro mě je v rámci transformace velmi důležité, aby v každé domácnosti byl dostatečný počet zaměstnanců a aby v dané lokalitě fungovaly běžné služby, případně návazné sociální služby, které by uživatelé měli možnost využívat a navštěvovat.

Co Vás na práci baví?

Baví mě různorodost práce a kontakt s lidmi. Neumím si představit, že bych celý den strávila pouze u papírů a počítače. Těší mě, že moje práce přispívá k tomu, aby uživatelé měli lepší kvalitu života a byli spokojení.