Popis služby

Sociální služba chráněné bydlení je poskytována v šesti bytech ve městě Pardubice, vzdálených od Domova pod Kuňkou v Rábech cca 6 km,  a ve třech bytech ve městě Přelouč, cca 23 km od sídla organizace.

Poslání

Posláním sociální služby chráněné bydlení je poskytovat v prostředí domácností rodinného typu ubytování a péči osobám, které mají mentální postižení nebo kombinaci mentálního postižení s přidruženým postižením tělesným či smyslovým.

Při poskytování sociální služby je postupováno takovým způsobem, aby se život uživatelů maximálně blížil běžnému způsobu života, přičemž je uživatelům poskytována pouze nezbytná míra pomoci s důrazem na podporu a posílení jejich vlastní samostatnosti, soběstačnosti, udržení a rozvoj sociálních vazeb a začleňování do většinové společnosti.


Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Sociální služba chráněné bydlení je poskytovaná dospělým osobám od 19 let věku bez rozdílu pohlaví, které mají mentální postižení nebo kombinaci mentálního postižení s přidruženým postižením tělesným či smyslovým, nacházejí se v důsledku svého zdravotního stavu v nepříznivé sociální situaci, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a podporu při realizaci úkonů běžného denního života jim není možno trvale zajistit prostřednictvím rodiny ani terénních či ambulantních sociálních služeb.

Sociální služba je z rohodnutí zřizovatele poskytována prioritně osobám žijícím před přijetím do chráněného bydlení na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity též osobám žijícím mimo tento kraj.